BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 541 232 478
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků | Odsavací zařízení na emulzní a olejovou mlhovinu, páry a kouř

PASCAL - M

Zaøízení pro odsávání suchého vzduchu, obsahující nevýbušný a nehoølavý prach a kouø, který vzniká pøi obrábìní za sucha, svaøování atd.

V nabídce je ve 2 velikostech pro odsávané množství vzduchu od 1500 do 2500 m3/hod.
Má vestavìná koleèka a je proto lehce pøemístitelný.

Volitelné pøíslušenství: "CE" Prohlášení o shodì, sací pøíruby, hadice, rozboèovaèe, sací potrubí atd.

Princip èinnosti:


Nasátý vzduch je pøivádìn potrubím do vstupní komory, kde jsou zachycovány vìtší neèistoty. Filtraèní patrony se èistí stlaèeným vzduchem elektronicky. Podle nastavení jsou otevírány elektromagnetické ventily, které èistí patrony zpìtným profouknutím. Souèástí filtraèního zaøízení je displej znázoròující stav èinnosti hlavních funkcí a signalizující upozornìní v pøípadì potøeby servisu.
Horizontální umístìní filtraèních patron umožòuje rychlejší manipulaci a údržbu. Pøístup do filtraèní komory zajišují sklopné dveøe. Výmìna filtraèních patron je tedy jednoduchá a rychlá. Sbìrná nádoba na prach je oddìlena od ostatních èástí panelem. Zachycený prach se musí periodicky odstraòovat.

Katalog


Fotogalerie