BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 541 232 478
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků | Odsavací zařízení na emulzní a olejovou mlhovinu, páry a kouř

ICARUS

Prùmyslový vzduchový filtr na odsávání a filtraci emulzní a olejové mlhy, mikro-mlhoviny, výparù, kouøe a zápachù. Je modulární a snadno pøizpùsobitelný pro rùzné obrábìcí stroje.

V nabídce je v nìkolika velikostech pro odsávané množství vzduchu od 600 do 1.700 m³/h s úèinností filtrace až 99,97%:

Volitelné pøíslušenství:
"CE" Prohlášení o shodì; elektroskøíò, motorový jistiè s nouzovým vypínaèem; upevòovací rámy a adaptéry; stojany; vstupní a výstupní filtry; vzduchové deflektory; sací pøíruby, hadice, rozboèovaèe atd.
Možnost montáže na obrábìcí stroje.

Princip èinnosti:

Zneèištìný vzduch proudí do filtru, kde prochází deflektorem. Pùsobením odstøedivé síly ventilátoru je zbaven vìtších neèistot. Následnì vzduch prochází rùznými syntetickými filtry (G3, F7, F9) s úèinností až 95% a velikostí èástic menších než 1 mikron. S využitím výstupního HEPA filtru se mùže úèinnost zvýšit až na 99,97% podle normy EN 1822. Zachycená kapalina odkapává odtokovou hadicí zpìt do nádrže stroje.

Katalog


Fotogalerie