BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 541 232 478
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků | Odsavací zařízení na emulzní a olejovou mlhovinu, páry a kouř

ARGOS

Prùmyslový vzduchový filtr na odsávání a filtraci emulzní a olejové mlhoviny, par a kouøe, vznikajících pøi obrábìní. Tato filtraèní jednotka je vhodná zejména pro montáž u velkých obrábìcích strojù, kde jsou tøeba vysoké rychlosti proudìní vzduchu a pro centrální systémy odsávání nìkolika strojù souèasnì.

V nabídce je ve 3 velikostech pro odsávané množství vzduchu od 3000 do 15000 m3/hod.
ARGOS se skládá z nìkolika modulárních vzduchových filtrù, které mohou být použity jednotlivì nebo souèasnì; ventilátoru, spínací skøínì.

Volitelné pøíslušenství: "CE" Prohlášení o shodì, sací pøíruby, hadice, rozboèovaèe, sací potrubí atd.
Princip èinnosti:


Princip èinnosti:
Nasátý vzduch proudí sacím potrubím, nebo hadicí do pøetlakové komory, kde se rozpíná a jeho proudìní se zrychluje. Ke zvýšení úèinnosti filtrace v této èásti je jako volitelné pøíslušenství systém "TWISTER", zachycující i menší èástice neèistot pùsobením odstøedivé síly.
Následnì vzduch proudí pøes syntetickou a kovovou filtraèní kazetu. Další èást je tvoøena filtraèními patronami s velkou filtraèní plochou, které zachycují jemné èástice. Povrch filtraèních patron je vyroben z vysoce absorbèního materiálu a vzduch tedy mùže proudit rovnomìrnì celým povrchem patrony. S použitím tìchto filtraèních patron se zvyšuje úèinnost filtrace až na stupeò F9, tedy na 95%.
Filtraèní jednotka ARGOS je standardnì vybavena nanometrem pro kontrolu zanešení filtraèních prvkù. Na pøání mùže být vybavena digitálním displejem zobrazujícím èinnosti hlavních funkcí a "LED Up" systémem, zobrazující stav zanešení filtraèních kazet. Údržba a výmìna filtru je snadná a rychlá díky jejich horizontálnímu uspoøádání a jednoduchému pøístupu k nim. Sbìrná nádoba na kondenzát je oddìlena od ostatních èástí panelem a je vybavena vnìjším kontrolním svìtlem. Na pøání mùže být vybavena èerpadlem pro automatické odèerpání kondenzátu. Zachycená kapalina s neèistotami se vypouští kohoutem do odpadní nádoby.
Dalším pøíslušenstvím mùže být výstupní filtr H13 a filtr s aktivním uhlím.

Katalog


Fotogalerie