BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 541 232 478
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků | Odsavací zařízení na emulzní a olejovou mlhovinu, páry a kouř

Vstupní a výstupní filtry - pøídavné moduly

Pro øešení tìchto požadavkù vyrábí firma LOSMA široký a kompletní sortiment vstupních a výstupních filtrù, které jsou koncipované jako moduly:


Vstupní filtr GUARD - zachycení pevných neèistot

GUARD je vstupní filtraèní modul pro odsávací zaøízení, který obsahuje kovovou a syntetickou filtraèní vložku. Tento vstupní filtr provádí poèáteèní kondenzaci mlhoviny a snižuje množství pevných neèistot (prach a tøísky) pøed jejich nasátím do dalšího filtraèního stupnì - tím zabraòuje jeho pøedèasnému zanesení a ucpání.

Katalog


FotogalerieVýstupní filtr CLIPPER - úèinnost filtrace F9, H13

CLIPPER je výstupní filtr pro prùmyslové odstøedivé vzduchové filtry. Má vysokou úèinnost filtrace a je ideální v procesech, které produkují prach, výpary, mikro-mlhovinu a kouø z øezných olejù a emulzí.

Katalog


Fotogalerie

Výstupní filtr MICROFILTER

MICROFILTER je výstupní filtr s aktivním uhlím. Snižuje množství kouøe, èástic plynù, nepøíjemné a škodlivé zápachy, které vznikají rùznými procesy - indukèním kalením, elektrojiskrovým øezáním atd.. Zneèištìné èástice jsou absorbovány aktivními uhlíkovými zrny, které mají vnitøní povrch vìtší než 950 m²/g.
V kombinaci s elektrostatickým filtrem SYNTHESIS nebo výstupním filtrem CLIPPER mohou být také souèasnì zachyceny páry, mlhovina a kouø .

Katalog


Fotogalerie

Výstupní filtr SYNTHESIS

SYNTHESIS je elektrostatický výstupní filtr. Používá se k odstranìní par, mikro-mlhoviny a kouøe z øezného oleje. Mùže se kombinovat se všemi vzduchovými filtry LOSMA.

Princip èinnosti:
SYNTHESIS se skládá ze 2 filtraèních dílù: ionizátoru a kolektoru. Vzduch , který obsahuje zbytky par, jemné mlhoviny a kouøe se pøivádí sací hadicí do elektrostatického fitru. Tam jsou jeho èástice ionisátorem nabity kladnì. Vzduch pak pokraèuje do prostoru kolektoru, který díky principu pøitažlivosti a odpudivosti elektrostatických nábojù trvale zachycuje neèistoty. Zachycená kapalina odkapává odtokovou hadicí zpìt do stroje.

Katalog


Fotogalerie