BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 541 232 478
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků | Odsavací zařízení na emulzní a olejovou mlhovinu, páry a kouř

DARWIN

Základní odsávací jednotka pro obrábìcí stroje, která zachycuje emulzní mlhovinu, olejové páry, kouø, vznikající pøi obrábìní.
V nabídce jsou 4 modely pro odsávané množství vzduchu od 600 do 3000 m³ / h ; provedení je s výmìnnými rotory - turbína , jeden buben a dvojitý buben odstøedivky. Díky patentované a inovativní technologii poskytují modely DARWIN maximální výkon pøi nízkých nákladech. Upevnìní je možno provést na kabinu, stojan, nebo rám svisle i vodorovnì.
Široká škála pøíslušenství a modulární systém se vstupními a výstupními filtry Guard a Clipper, filltry s aktivním uhlím a elektrostatickými filtry Synthesis umožòuje zachycení mnoha druhù zneèišujících látek.
Volitelné pøíslušenství:
"CE" Prohlášení o shodì; elektroskøíò, motorový jistiè s nouzovým vypínaèem; upevòovací rámy a adaptéry; stojany; vstupní a výstupní filtry; vzduchové deflektory; sací pøíruby, hadice, rozboèovaèe atd.
Možnost dodání a montáže na obrábìcí stroje.

DARWIN T, M, D jsou odstøedivá odsávací zaøízení pro zachycení a filtraci emulzní a olejové mlhoviny, která obsahuje malý podíl pevných neèistot. Jsou vhodná pro použití u klasických a CNC obrábìcích strojù, apod.
Modely DARWIN INOX jsou vyrobeny z nerezi a jsou urèeny pro odsávání mlhoviny z vody, korozivních par, které vznikají z pracích nádrží a èistících lázní.

Princip èinnosti:


DARWIN odsává a zachycuje vzduch s mastnými neèistotami, zneèištìnou emulzní a olejovou mlhovinou. Odstøedivý úèinek turbíny nebo bubnu odstøedivky zrychluje a zhušuje mlhovinu, èímž ji pøevádí do kapalného stavu. Získaná kapalina se pak odvádí odtokovou hadicí zpìt do obrábìcího stroje.

Katalog


FotogalerieASPIROFILTER

je pùvodní a léty osvìdèené odstøedivé odsávací zaøízení na mlhovinu a páry z øezných olejù a emulzí, které firma LOSMA vyrábí již od roku 1974.

Vyrábí se ve verzích Turbína, Mono-odstøedivka a Dvojitá odstøedivka, z nichž každá je vhodná pro jiné druhy odsávaných neèistot: T pøi vìtším podílu neèistot napø. z broušení; M pøi chlazení emulzí; D pøi chlazení øezným olejem.


Fotogalerie