BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 541 232 478
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků | Filtry na kapaliny

SPRING COMPACT

samoèisticí bubnový filtr s pevným filtraèním sítem pro odstranìní magnetických a nemagnetických èástic z chladicích kapalin.

- Ekologický - žádný spotøební materiál
- Velmi vysoká úèinnost filtrace
- Plnì automatické PLC øízení


Popis:
SPRING COMPACT je samoèisticí bubnový filtr pro prùmyslové chladicí kapaliny. Má filtraèní síto pro odstraòování magnetických a nemagnetických neèistot. Je zvláštì vhodný pro odstranìní kovových tøísek vzniklých pøi tøískovém obrábìní, broušení, lisování za tepla a studena, prùmyslovém mytí. Je tedy flexibilní a splòuje širokou škálu požadavkù, které požaduje strojírenský a automobilový prùmysl a další druhy obrábìcích procesù.

Modely:
V nabídce je v 9 typech s prùtokem od 25-1000 l/min øezného oleje, nebo od 50-2000 l/min emulze.

Volitelné pøíslušenství:
- lis na zachycené neèistoty – ke zmenšení množství odpadu a odstranìní zbytkové kapaliny,
- magnetický separátor - vstupní filtr.

Princip èinnosti:
Funkce samoèistícího filtru SPRING jsou zcela automatické: bubnový filtr funguje na gravitaèním principu; hydrostatické zatížení vnì bubnu nutí kapalinu projít jeho filtrem. Zneèištìná kapalina pøitéká do nádrže filtru. Na obvodu bubnu se postupnì zvyšuje nános neèistot. Po dosažení maximální úrovnì hladiny v nádrži zaène automatický proces èištìní: èistá kapalina proudí tryskou na vnitøní èásti bubnu a tím jej èistí. Kal a neèistoty jsou stírány z tkaniny a padají do pøistavené odpadní nádrže. Po skonèení této operace zaèíná znovu filtraèní proces. Celý chod filtru je øízen jednotkou PLC, která je automatická a naprogramovaná dle potøeb zákazníka.

Fáze provozu:


1) Zaèátek filtrace - síto je èisté, neèistoty obsažené v kapalinì se zaèínají usazovat na povrchu bubnu. Pøeèištìná kapalina prochází do bubnu a pøes otvor stéká do nádrže. Bìhem této fáze se buben neotáèí a filtraèní síto se neodvíjí. Neèistoty se postupnì dále usazují na bubnu - v mnoha pøípadech filtrování mùže tato vrstva dosáhnout tloušky 10 – 15 mm.
2) Mezifáze - na síto se nanáší další neèistoty, hladina kapaliny kolem bubnu se zvyšuje. Stupeò filtrace se zlepšuje v dùsledku zvyšování tloušky neèistot, které se usazují na filtraèním sítu. Také bìhem této fáze se buben neotáèí.
3) Koneèná fáze filtrace - kapalina dosáhla maximální úrovnì hladiny v bubnu. V této fázi je dosaženo nejlepší úrovnì filtrace. Èím delší je provoz filtru v této fázi, tím je dosaženo lepší prùmìrné filtrace. Také bìhem této doby jsou buben a síto bez pohybu. Dochází k postupnému ucpání filtraèního síta, nános neèistot neumožòuje kapalinì další prùtok. Následnì je zahájen mycí cyklus tryskami, které èistí síto z vnitøní strany. V této fázi se buben otáèí a stírací systém odstraòuje nanesené neèistoty. Hladina kapaliny postupnì klesá a stav filtru se obnovuje do fáze 2.


Katalog


Fotogalerie