BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 541 232 478
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků | Odsavací zařízení na emulzní a olejovou mlhovinu, páry a kouř

ICARUS - E

Prùmyslový elektrostatický filtr na odsávání a filtraci emulzní a olejové mlhy, mikro-mlhoviny, výparù a kouøe, vznikajících pøi obrábìní, zejména pøi práci s øezným olejem. Je modulární a snadno pøizpùsobitelný pro rùzné obrábìcí stroje.

V nabídce je v nìkolika velikostech pro odsávané množství vzduchu od 600 do 1.700 m³/h s úèinností filtrace až 99,97%:

Volitelné pøíslušenství:
"CE" Prohlášení o shodì; elektroskøíò, motorový jistiè s nouzovým vypínaèem; upevòovací rámy a adaptéry; stojany; vstupní a výstupní filtry; vzduchové deflektory; sací pøíruby, hadice, rozboèovaèe atd.
Možnost montáže na obrábìcí stroje.

Princip èinnosti:

Zneèištìný vzduch proudí do filtru, kde prochází deflektorem. Pùsobením odstøedivé síly ventilátoru je zbaven vìtších neèistot. Následnì vzduch prochází ionizátorem, kde jsou èástice vzduchu nabity kladným napìtím. Vzduch pak pokraèuje do prostoru kolektoru, kde je díky rozvrstvení hliníkových desek a na principu pøitažlivosti a odpudivosti nábojù zbaven nejmenších èástic neèistot. Zachycená kapalina odkapává odtokovou hadicí zpìt do nádrže stroje.

Katalog


Fotogalerie