BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 541 232 478
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků | Rotační přívody, parní hlavy, mechanické ucpávky

Odvzdušòovaèe

Odvzdušòovací vzduchové filtry umožòují sání vyèištìného vzduchu do uzavøené komory, kde se požaduje vyrovnání atmosférického tlaku s okolím, jako napøíklad u pøevodovek , vysokootáèkových ložisek a hydraulických agregátù.
Odvzdušòovací filtry FILTON zamezují nebezpeènému nárùstu tlaku nebo naopak vakua, které je dùsledkem kolísání teploty, nebo objemu kapaliny .

Kvalitní filtraèní prvek zabraòuje nasátí neèistot, které jsou obsaženy ve vzduchu . Vzduchový filtr vyžaduje pouze malou údržbu – snadno se vyèistí zpìtným profouknutím .

Katalog


Fotogalerie