BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 541 232 478
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků |

Další pøíslušenství strojù

Lis na kal - snižuje objem a tekutý obsah kalu urèeného k likvidaci

Popis:
Používá se ke snížení objemu tekutého kalu urèeného k likvidaci. Stupeò zbytkové vlhkosti závisí na typu kalu, druhu kapaliny a na zpùsobu obrábìní. Lis na kal je ideální pro lisování hliníkových tøísek, kalu z obrábìní, broušení a dalších obrábìcích procesù.
Modely:
Kapacita lisování od 50 do 300 dm³ / hod. Šnekový dopravník je zhotoven ze svaøeného ocelového plechu, šnek lisu z manganové ocele, komory lisu z tvrzené ocele a nerezové ocele AISI 304.
Princip èinnosti:
Kal steèe do trychtýøe a poté, co zaène lisovací cyklus, je tlaèen pomocí šneku do lisovací komory, kde se slisuje. Tím je jeho objem snížen a zbytková kapalina je vytlaèena ven.

Technické údaje a rozmìry


Pøíklady instalacíDopravníky na tøísky, vznikající pøi obrábìní

Modely:
Hrablový dopravník: robustní s vysokou dopravní kapacitou, spolehlivý. Ideální pro oleje nebo emulze, které obsahují malé tøísky a kaly.
Kloubový dopravník: robustní s vysokou dopravní kapacitou, spolehlivý. Ideální pro oleje nebo emulze, které obsahují malé i dlouhé tøísky a také tøísky v chuchvalcích. Tyto dopravníky mohou být umístìny v nádržích, nebo použity nezávisle na obrábìcích strojích.
Magnetický dopravník: robustní s vysokou dopravní kapacitou, spolehlivý. Ideální pro oleje nebo emulze, které obsahují velmi malé magnetické tøísky. Dopravní pás je zhotoven z vysoce pevné ocele, magnetické desky jsou z feritu a neodymu. Tøecí plochy z nerezové oceli AISI 304. Tyto dopravníky mohou být umístìny v nádržích, nebo použity nezávisle na obrábìcích strojích. Jsou vhodné pro stroje na frézování ozubení, protahovaèky, obrábìcí centra a všechny procesy, kde vznikají malé magnetické tøísky.

Technické údaje a rozmìryChladící zaøízení - systémy regulace teploty øezných kapalin

- Kontrola teploty s pøesností do desetin stupòù Celsia
- Výkon od 1 do 10 kW.
Chladící zaøízení pro prùmyslové kapaliny, které mohou být kombinovány se všemi filtraèními systémy LOSMA.