BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 541 232 478
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků | Filtry na kapaliny

Pøístroje na údržbu kapalin

www.losma.it
www.hamma-uwt.de

Na øezné emulze, stejnì jako na jiné prùmyslové kapaliny, jsou kladeny vysoké nároky ohlednì jejich životnosti, konstantní kvality, hygieny práce a ekologické likvidace.
Cizí oleje a plovoucí neèistoty zastavují pøísun kyslíku do kapaliny - tím vznikají ideální podmínky pro vznik bakterií a plísní. Kapalina se mìní, kazí se a musí být pøedèasnì vymìnìna a ekologicky zlikvidována.
Z hygienických a hospodáøských dùvodù je proto výhodné ošetøování kapalin rùznými pøístroji, které jsou vhodné k údržbì èistících, galvanických, pracích a odmašovacích lázní, øezných emulzí, zaøízení na zpracování odpadu, èistíren odpadních vod apod.


- velmi jednoduchá instalace a udržování konstantní kvality prùmyslových kapalin
- eliminace nepøíjemných zápachù, zpùsobených bakteriemi
- prodloužení životnosti chladících kapalin
- snížení nákladù na likvidaci


Odluèovaè oleje - SKIMMER - odstraòuje olej, plovoucí na hladinì kapaliny

www.losma.it - SKIM
www.hamma-uwt.de - RAPID


Princip èinnosti:


Disk, pás, nebo hadice jsou ponoøeny do kapaliny. Oleje se zneèišujícími látkami ulpívají na jejich povrchu a jsou vynášeny ven. Bìhem otáèení se disk, pás, nebo hadice dostává do styku se stìraèi, které z nich odstraòují nanesený olej s neèistotami. Zachycený olej odkapává do pøistavené nádoby.

Modely:
V nabídce je nìkolik pásových, diskových a hadicových typù.
Diskový SKIMMER je vhodný do nádrží, kde nekolísá hladina kapaliny.

Katalogy


Fotogalerie
MIKRO - provzdušòovaè pro chladící kapaliny

Kapalina je provzdušòována vzduchovými bublinkami, na které se váží oleje a neèistoty. Bublinky je vynáší na hladinu, kde mohou být odstranìny SKIMMEREM. Zároveò se kyslíkem nièí anaerobní bakterie, viry a plísnì. Výsledkem je mnohonásobnì delší životnost kapaliny.

Technické údaje a rozmìry
CLEAN TOWER

Odstraòuje cizí oleje a neèistoty, plovoucí na hladinì. Chladící kapalina je souèasnì provzdušòována bublinkami, což vede k odstranìní anaerobních bakterií, plísní.

Katalog


TERRA

Použitím rùzných filtraèních membrán se dosáhne odstranìní cizích bakterií, olejù, neèistot a vyèištìná kapalina se mùže vrátit zpìt do stroje. Zaøízení TERRA pracují plnì automaticky s malými nároky na údržbu.

Katalog


MISCEO - profesionální pøístroj pro míchání koncentrátu s kapalinou

Díky plnì elektronickému øízení je míchací zaøízení MISCEO rychlé, pøesné, mobilní a velice spolehlivé.

Katalog