BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 541 232 478
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků | Filtry na kapaliny

DMD - DEMAG

Magnetický separátor DEMAG je vyrábìn ve 2 provedeních: DMD a DMD-P. Výhodou tìchto zaøízení jsou velmi nízké provozní náklady, protože nepoužívají spotøební materiál.
Jsou vhodná pro zachycování neèistot u obrábìcích center, soustruhù, vrtacích a pøedevším brousících strojù.


Typ DMD

V nabídce je 7 typù pro nátok od 50 do 500 l/min emulze, nebo 25-250 l/min øezného oleje


Typ DMD-P

Vhodný pro vysoké prùtoky.
V nabídce je 5 typù pro nátok od 600 do 1800 l/min emulze, nebo 300 - 900 l/min øezného oleje

Princip èinnosti:


Zneèištìná chladicí kapalina natéká potrubím na pomalu rotující magnetické disky. Na nich jsou zachycovány magnetické neèistoty a vyèištìná kapalina stéká do nádrže. Odtud je èerpána rùznými èerpadly zpìt do obrábìcího stroje. Neèistoty jsou z diskù stírány stìraèem a padají do pøistavené odpadní nádoby.


Katalog

Fotogalerie