BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 541 232 478
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků | Filtry na kapaliny

MASTER

Filtry MASTER se skládají ze tøí typù - MASTER, MEDIO-MASTER a MINI-MASTER. Používají se pro èištìní prùmyslových kapalin.

- Vysoká úèinnost filtrace
- Kompaktní provedení, které oproti jiným filtrùm šetøí místo
- Široká škála stupòù filtrace
- Stabilní a èasovì konstantní provozní úèinnost

Popis:
Gravitaèní filtry MASTER jsou vysoce úèinné prùmyslové filtry pro chladicí kapaliny, umožòující filtrovat do 2000 l/min øezné emulze. Jsou vhodné pro filtraci kovových i nekovových neèistot. Ve srovnání s jinými plochými filtry se stejnou kapacitou mají gravitaèní filtry MASTER celkové rozmìry podstatnì menší a mohou dosáhnout vyšší úrovnì filtrace. K zachycování neèistot se používají rùzné druhy filtraèních tkanin. Celý filtraèní proces je automatický. MASTER je vhodný pro filtraci prùmyslových kapalin používaných v mnoha prùmyslových procesech: lisování, válcování. leštìní, broušení, honování, obrábìní kovù.

Volitelné pøíslušenství:
- vstupní filtrace magnetickým separátorem,
- rùzná tlaková èerpadla pro chladící kapalinu s tlakem do 100 bar,
- speciální elektroskøínì a elektrozapojení podle požadavkù zákazníka,
- nádrž na pøefiltrovanou kapalinu.

Princip èinnosti:


Fáze provozu:
1) Zaèátek filtrace, tkanina je èistá, neèistoty obsažené v kapalinì se zaèínají usazovat na povrchu tkaniny. Pøefiltrovaná kapalina protéká dolù do nádrže. Bìhem této fáze se buben neotáèí a filtraèní tkanina se neodvíjí. Neèistoty se postupnì dále usazují na tkaninì - v mnoha pøípadech mùže tato vrstva dosáhnout tloušky 10 mm.
2) Mezifáze, na filtraèní tkaninu se stále více usazují neèistoty a její propustnost se dále snižuje; hladina kapaliny v bubnu se zaèíná zvyšovat. Jemnost filtrace se zlepšuje v dùsledku zvyšování tloušky neèistot usazených na filtraèní tkaninì. Také bìhem této fáze jsou buben a tkanina bez pohybu.
3) Koneèná fáze filtrace - kapalina dosáhla maximální úrovnì hladiny v bubnu. V této fázi je dosaženo nejlepší úrovnì filtrace. Èím delší je provoz filtru v této fázi, tím je dosaženo lepší prùmìrné filtrace. Také bìhem této fáze jsou buben a tkanina bez pohybu.
4) Zaèíná cyklus výmìny zanešené tkaniny, kdy pøevodový motor pomalu otáèí bubnem. Do bubnu se odvíjí èistá tkanina a zneèištìná tkanina padá do odpadní nádoby. Vložením èisté tkaniny se zvyšuje propustnost pro kapalinu, její hladina v bubnu klesá a filtr se vrací do 2.fáze provozu.

Katalog


Fotogalerie