BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 541 232 478
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků | Filtry na kapaliny

EXTRA

pøístroj pro filtraci prùmyslových chladících kapalin:

- vybaven naklonìným pásem,
- zvýšené gravitaèní zatížení, lepší využití filtraèní tkaniny,
- automatické pøevíjení pro zneèištìné tkaniny, rychlá údržba.

Popis:
EXTRA je filtraèní systém s filtraèní tkaninou pro prùmyslové kapaliny (emulze, øezné oleje). Jemnost filtrace je urèena volbou filtraèní tkaniny, která mùže být od 10 do 50 mikrometrù. Filtraèní jednotka je vyrobena z ocelového plechu a je vybavená naklonìným dìrovaným sítem, na kterém leží filtraèní tkanina.

Modely:
V nabídce jsou 4 typy pro prùtoky emulze od 100 do 350 l/min.

Volitelné pøíslušenství:
- vstupní filtrace magnetickým separátorem,
- èerpadla pro dodávku pøefiltrované chladicí kapaliny s tlakem do 100 bar,
- speciální elektroskøínì a elektrozapojení podle požadavkù zákazníka,
- rozptylovaè nátoku emulze.

Princip èinnosti:
Chladící kapalina vèetnì obsažených neèistot (prach, brusný kal, tøísky) stéká na rozptylovaè emulze a dále na filtraèní tkaninu, která je umístìna na posuvném pásu. Pevné neèistoty se shromažïují na povrchu tkaniny a pøefiltrovaná kapalina stéká do nádrže. Speciální tvar filtraèní jednotky, která je dìrovaná a naklonìná, umožòuje shromažïování vìtšího množství kapaliny a tím vyššího tlaku na tkaninu. Vrstva neèistot na tkaninì se postupnì zvyšuje (tkanina se ucpává neèistotami), plovák se postupnì zvedá a po dosažení nastavené polohy sepne mikrospínaè a motor k posuvu nové èisté tkaniny.

Katalog


Fotogalerie